Kooli sümboolika

KOOLI MOTO

Kooli motoks on „Märka ja ole märgatud“, mis kajastub ka meie kooli logol. Logol on kujutatud silma ja jõge. Silm tähistab märkamist. Peame oluliseks, et me märkaksime oma perekonda ja kaaslasi ning oskaksime neid väärtustada. Jõgi ja logo värvid viitavad meie kooli asukohale ja soovile olla loodusele lähedal ja seda hoida.

 

KOOLI MISSIOON JA VISIOON

Kooli missiooniks on pakkuda oma õpilastele parimat võimalikku õppe- ja arengukeskkonda. Visiooniks on hea mainega kool, kus töötavad säravad  professionaalsete oskustega isiksused ja kooli lõpetajad tulevad hästi toime uues keskkonnas.

Väärtustame oma koolis koostööd. Ka koolile logo leidmiseks korraldati 2014.aastal konkurss, kus kõik kooli õpilased ja lapsevanemad said võimaluse oma mõtteid ja kavandeid esitada. Nende seast valiti koolile logo, mille kujundas lapsevanem.

Vääna-Jõesuu koolis toimub kogu kooli õppe- ja kasvatusprotsess koostöös koduga. Sihiks on aidata kaasa õpilaste kasvamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus. Koostöös koduga:

  • Toetatakse võrdsel määral õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning luuakse tingimused õpilaste erisuguste võimete tasakaalustatud arenguks ja eneseteostuseks.
  • Aidatakse õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagatakse valmisolek õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel ja elukestvaks õppeks.
  • Luuakse alus enese määratlemisele eneseteadliku isiksusena, perekonna, rahvuse ja ühiskonna liikmena, kes suhtub sallivalt ja avatult maailma ja inimeste mitmekesisusse.
  • Toetatakse ja kujundatakse õpilase väärtushoiakuid ja -hinnanguid, mis on isikliku õnneliku elu ja ühiskonna eduka koostoimimise aluseks. Alusväärtustena tähtsustatakse üldinimlikke väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja ühiskondlikke väärtusi (vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus). Sihiks on oma tegude aluseks olevate väärtushinnangute mõistmine ja oma tegude tagajärgede eest vastutuse võtmine.

 

Loe edasi Vääna-Jõesuu Kooli õppekavastlink opens on new pageVääna-Jõesuu Kooli õppekavast">.link opens on new page.">

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 04.01.2024.