Vääna-Jõesuu Kooli arengukava 2022-2025

 

Vääna-Jõesuu Kooli arengukava 2022-2025

 

Haridusasutus: Vääna-Jõesuu Kool

Alustatud: 07.04.2021

Kinnitatud:

Arengukava täideviimise perioodi algus:01.2022

Arengukava täideviimise perioodi lõpp: 12.2025

Autorid: Eddi Tomband (Direktor)

Alusraport: Vääna-Jõesuu Kooli arengukava 2022-2025 (lukustatud 04.02.2021 14:05:11)

 

Asutuse lühitutvustus

Vääna-Jõesuu Kool asub Harku vallas Vääna-Jõesuus, Hiie tee 21 76909. Koduleht asub aadressil www.vjk.edu.ee, e-posti aadress on kontakt@vjk.edu.ee. Koolitusluba nr 715HTM (välja antud 30.08.2013), registrikood 75038428. Koolis on võimalik omandada põhiharidust I ja II kooliastmes (1.– 6. klass). Õpilasi on 1.11.2021 seisuga 131. Pedagoogilisi töötajaid 12, muid töötajaid 4. On olemas osalise tööajaga sotsiaalpedagoog ja psühholoog.

MISSIOON

Vääna-Jõesuu Kooli missiooniks on pakkuda õpilasele arenguks parimat võimalikku õppekeskkonda.

VISIOON

Vääna-Jõesuu Kool on hea mainega kool, kus töötavad professionaalsete kutseoskustega isiksused ja kooli lõpetajad tulevad hästi toime järgmistel haridusastmetel, kohanevad kiiresti õppe-, töö- ja elukeskkonna muutustega.

PÕHIVÄÄRTUSED

  • terved ja sõbralikud suhted
  • turvalisus
  • terviseedendus rohke liikumise ja tervisliku toiduga
  • õpetajate, õpilaste, vanemate ja kogukonna koostöö
  • õpetajaskonna tugevus ja professionaalsus
  • kaasaegne õpikeskkond

Eripära

Asume metsa ja staadioni vahel ning seepärast on head tingimused liikumiseks ja õuesõppeks. Seda toetab ka kooli päevakava saalivahetundide ja 50-minutilise õuevahetunniga. Välja arendatud on staadioni ala rohkete sportimis- ja liikumisvõimalustega, sealhulgas võrk- ja korvpalliplats, miniarena, skatepark ja madalseiklusrada. Kogu ala on vilkas avalikus kasutuses. Kooli naabruses on palju eripärast loodust, jõgi ja meri. Koolimajas on noortetuba, kuhu õpilased saavad liikuda peale tunde. Koolimaja, peamiselt saali, kasutab õhtuti kogukond huvitegevuseks.

 

Hetkeseisund

Koolijuht (tumedad sektorid) ja kollektiiv (heledad sektorid) hindasid sisehindamise raportis hetkeolukorda järgnevatel tasemetel olevateks:

Tasemete üldkirjeldused seespoolt väljapoole

A.        on piiratud: üksikute aktsioonide/entusiastide juhuslike ja koordineerimata algatustega, asutuses tervikuna neist ei teata ega ei õpita.

B.        on rikastatud: lähenemisviis valitud, asjakohased eesmärgid sõnastatud, tegevused planeeritud, rakendamisel saadud esmaseid kogemusesi ja tulemusi on analüüsitud ja kommunikeeritud, tegijate/tegevuste ringi on laiendatud.

C.        on täiustatud: rakendussüsteemi koos tulemustega seiratakse ja analüüsitakse. Analüüsi tulemustel on korrigeeritud/täiustatud rakendamist.

D.        on ümbermõtestatud: mõistetakse seoseid tulemuste ja rakendusviiside vahel. Uued lähenemised on tervikuna omaks võetud, püstitatud eesmärgid saavutatud. Tulemused on asjakohased, täpsed ja usaldusväärsed.

E.        on võimestatud: rakendussüsteemi eripära ja saavutatud tulemuste edulood on kommunikeeritud avalikkusele, osaletakse riigi ja rahvusvahelistes võrgustikes. Asutus on võtnud valdkonna eestvedaja roll piirkonnas/valdkonnas/riigis, jätkusuutlikkus leidnud praktikas kinnitust.

Chart, radar chart

Description automatically generated

 
  Chart, radar chart

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

Hetkeseisund erinevates mõõdikutes. Punasega nõrkused.

 

1.1 Metoodika

 

Uuenduslikud õpetamispraktikad on lõimitud igapäevategevustesse moodustades osa õppekorraldusest. Tänu digivahendite olemasolule, kasutatakse õpetamisel laialdaselt erinevaid digiõppekeskkondi (nt LearningApps, Opiq, PPT, E-koolikott, Stuudiumi TERA, Google Drive, Kahoot, Quizlet, Crossword).

 

1.2 Õpet.prof. tase

 

Valdav osa asutuse õpetajatest on omandanud muutuva õpikäsituse kompetentsid ja praktiseerivad tulemuslikult õppeprotsessis muutuvat õpikäsitust. 2021 omandas 4 õpetajat kutse, üks õpetaja õpib. Kõikidel õpetajatel ei ole veel kvalifikatsiooni.

 

1.3 Õpetajate koostöö

 

Igal teisipäeval peame koosolekut, kus analüüsime eelmise nädala sündmusi ja planeerime järgmisi. Tööaeg on kõigil kella 15-ni, olenemata tunniplaanist. See võimaldab koostööd. Asutuse õppekorralduses on loodud toimivad süsteemid, mis võimaldavad erinevate valdkondade õpetajatel viia läbi igapäevaselt meeskonnatööd/õpet.

 

1.4 Rollijaotus õppes

 

Oma koolis lähtuvad õpetajad sellest, et õpilane oleks aktiivne, ettevõtlik ja iseseisev, sealjuures arvestades õppija eripäradega. Õpetaja aitab ja julgustab õpilasi, suunates neid tegema meeskonnatööd. Soodustatakse interaktiivsust, ühtekuuluvust grupis ning vastastikku õpetamist.

 

1.5 Õppekorraldus

Kõik vahetunnid on aktiivsed, saab kasutada kooli saali. Õuevahetund on 50 minutit. Juhtkond ja õpetajad rakendavad õpikeskkonnas muudatusi, mis toetavad uuendusliku õppevara kasutuselevõttu.

 

2.1  Visioon

 

Koolil on olemas visioon ja üldine tegevuskava ürituste ja projektide kohta, on sõnastatud konkreetselt õppeaasta eesmärgid ja loodud tegevusplaan nende eesmärkide elluviimiseks.

 

2.2 Kaasamine ja partnerlus

 

Uuenduste üle arutlemisse ja nende planeerimisse kaasatakse õppenõukogu, õpilasesindust, hoolekogu, külaseltsi aktiviste ja noortetuba. IT-valdkonna uuendused toimuvad tihedas koostöös vallavalitsuse IT-spetsialistidega ja kui tehnilise poole pealt on eestvedajad rohkem valla pool, siis sisulistes asjades arvestatakse kõiki õpetajate ja kooli vajadusi ja ettepanekuid. Soovime tihedamat vanemate kaasamist õppetöösse.

 

2.3 Parimate praktikate kommunikatsioon

 

Külastame süstemaatiliselt naaberkoole ja oleme kõigile avatud. Valla Haridus- ja kultuuriosakond annab igakuiselt võimaluse jagada haridusasutuste vahel õnnestumisi. Õpetajad jagavad omavahel sageli ideid ja õppevahendeid.

 

2.4  Kvaliteeduijuhtimine

 

Kvaliteedijuhtimine toimub läbi eri huvigruppide tagasiside analüüsi ja arvesse võtmise. Õpilastele korraldatakse tagasisideküsitlusi kord aastas, neil on võimalus esitada oma ettepanekuid jooksvalt, samuti kaasatakse neid Kodanikupäeva tegevuste raames kooli kaasava eelarve arutellu ja hääletusse. Lisaks on koolielu puudutavate otsuste langetamises on tähtis roll õpilasesindusel. Õpilasesinduse ettepanekuid arutatakse ja võimaluse korral arvestatakse. Lapsevanematele viiakse läbi rahuloluküsitlusi, mille tulemusi põhjalikult analüüsitakse ning vajadusel tegevusi/keskkonda korrigeeritakse. Vajame sisehindamise paremaks korraldamiseks konsultatsiooni väljastpoolt.

 

2.5 Meeskonna kujundamine, eestvedamine

 

Juhtkond tegeleb aktiivselt meeskonnatööd ja klasside- ja/või õpetajate vaheliste koostööd soodustavate tegevuste ja ülesannete välja pakkumisega. Ühiselt toimub tegevuste planeerimine, jälgitakse plaanitu elluviimist ja analüüsitakse toimunud tegevusi iganädalastel töökoosolekutel.

 

3.1 Taristu

 

Osaliselt on loobutud traditsioonilisest ruumiprogrammist, ruumilahendusi on võimaluste piires muutuva õpikäsituse tarvis teadlikult ümber kujundatud. Head tingimused on loodud spordiks ja liikumiseks.

 

3.2 Tervisekaitse ja turvalisus

 

Tehtud on riskianalüüs ja kõik tervisekaitse ja päästeameti nõuded täidetud.

 

3.3 Tugiteenused

 

Asutus on analüüsinud kaasava hariduse põhimõtetest lähtuva toe toimimist ja seda täiustanud. Tugiteenustega suudetakse katta suurem osa asutusele soovitatud meetmetest erivajadustega õpilaste arengu toetamiseks vähemalt rahuldaval tasemel. Vajame abiõpetajat ja rühmaõppe kohta.

 

3.4 Ressursside haldus                                                                                                  

 

Õpetajate tööd majandusmured ei piira. Saab vajadusel osaleda kõikidel koolitustel ja soetada kõik vajalikud õppevahendid.

 

3.5 Digitaristu

 

Koolil on uuendatud arvutipark, projektoreid, dokumendikaamerad on kõigis klassides. Koolipidaja pakub pidevalt õpetajatele IT-kasutajatuge. 2022. a tuleb rentida uued sülearvutite ja tahvelarvutite komplektid.

 

                                                                                                                                      

Arenguvaade

 

Eesmärgid

 Rohelised täpid tähistavad erinevates mõõdikutes püstitatud eesmärke arengukava perioodiks.

1. Õpikäsitlus

Eesmärk

Tegevus

Mõõdik

Tähtaeg

Vastutaja

1. Õpetajate professionaalne areng ja teaduspõhine lähenemine õppemetoodikale.                                                                                                                                                                                                               

Aktiivõppe meetodite koolitus.

 1.1.

01.12.2025

Direktor

Õpetajavahetus. Iga õpetaja saab olla 1 päeva õppeaastas enda valitud koolis.

1.2.

01.12.2025

Direktor

Koolituste mõju hindamine.

1.2.

01.12.2025

Direktor

Kooliaia rakendamine õppes.

1.5.

01.12.2025

Õppejuht

 Õppeainete lõimimine.

1.1.

01.12.2025

Õppejuht

Trükiõppematerjalidest osaline loobumine.

1.1.

01.12.2025

Õppejuht

 

Õpetajakutsete taotlemise kompenseerimine.

1.2.

01.01.2024

Direktor

 

Koostöö naaberkoolidega spordis, huvitegevuses ja õppes.

1.3.

03.12.2025

Direktor

 

Kvalifikatsioonile vastavate õpetajate värbamine. 

1.2.

01.09.2022

Direktor

 

 Värbamissüsteemi uuendamine 

1.2.

01.01.2022

Direktor

2. Õpilased osalevad aktiivselt koolielus

Õpilasesinduse aktiivsemalt toimima panemine ja juhendamine, talle koolelus vastava rolli andmine

1.4.

02.01.2022

Direktor

 

2. Innovatsioon

 

Eesmärk

Tegevus

Mõõdik

Tähtaeg

Vastutaja

Parimate praktikate kogumine ja rakendamine oma haridusasutuses.

Igal õppeaasta eel vaatame üle ja vajadusel uuendame kooli põhiväärtused, visiooni ja missiooni.   

 2.1.

01.09.2024

Direktor

Sisehindamis-süsteemi parandamine.

Küsime konsultatsiooni sisehindamise parandamiseks.    

2.4.

01.06.2022

Direktor

Koostöö arendamine teiste haridusaasutustega

Igal aastal teeme 2 väljasõitu huvitavatesse koolidesse erinevates maakondades.  

2.5.

01.01.2025

Direktor

Vanematega koostöö suurendamine

Kaasame õppesse ja üritustele vanemaid. 

2.2.

31.12.2024

Direktor

Koostöö arendamine külaseltsiga

Teeme koostööd külaseltsiga uue maja sisustamisel ja funktsioonide jagamisel, et parendada õpilaste vaba ajakasulikult veetmise võimalusi.   

2.2.

31.12.2024

Direktor

 

3. Õppekeskkond

Eesmärk

Tegevus

Tähtaeg

Vastutaja

Mõõdik

Maksumus

Tugiteenuste arendamiseks vajalikud tegevused

Õppekeskkonna parandamine

Sisustame tugispetsialisti kabineti   

01.12.2022

Direktor

3.1., 3.3.

200

Ehitame väliklassi

01.11.2023

Direktor

3.1.

700

Raamatukogu rajamine

01.07.2022

Direktor

 3.1.,3.3.

9000 projektist

Maja vajaduspõhine remontimine

07.06.2024

Direktor

 3.1., 3.4.

7000

Digitaristu kaasajastamine

Sülearvutite ja tahvelarvutite rentimine.

01.09.2022

Direktor

3.5.

Valla eelarve

IT  ja robootika õppevahendite soetamine

01.06.2023

Direktor

3.5.

5200

Taristu arendamine

Heiteringi rajamine

01.09.2022

Direktor

 3.1.

500

Miniarena valgustuse rajamine.

01.12.2022

Direktor

3.1.

4000

Kooli ala põhjaküljele kuuseheki istutamine

01.06.2023

Direktor

3.1.

100

 Mängukohtade lisamine

01.01.2023

Direktor

3.1.

500

Krossijooksu raja tegemine

01.01.2024

Direktor

3.1.

5600

Haljastusprojekti elluviimine.

01.10.2024

Direktor

3.1.

200

Statsionaarse helitehnika soetamine ja paigaldus.

08.06.2025

Direktor

3.1.

2500

Töötajate hea tervis

Töötajate tervishoiualase kontrolli tagamine

01.01.2024

Direktor

3.2.

700

 

 

Haridusasutuse eelarvestrateegia

Nimi 

2022

2023

2024

2025

2026

Vääna-Jõesuu Kool vald

270200

284500

303500

306500

314000

Laste arv

133

144

144

144

144

Investeeringud

6200

6 500

13 500

2 500

2 000

Personalikulud

169 000

180 000

190 000

200 000

208 000

Majandamiskulud

89 000

91 000

93 000

97 000

97 000

Majandamiskulud (arengukava tegevused)

6000

7000

7000

7000

7000

Projektide vahendid

9000

1500

1500

1500

 

 

Arengukava muutmine ja täitmisest aru andmine

Vääna-Jõesuu Kooli arengukava 2022-2025 muudatused ja täiendused tehakse koostamise ja kinnitamisega samas korras. Vähemalt kord arenguperioodi kestel annab koolijuht ülevaate arengukava täitmisest vallavolikogu haridusküsimustega tegelevale komisjonile.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 16.10.2023.